Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozvoj obce na roky 2024-30

Na tejto stránke Vám chceme priblížiť najbližšie smerovanie rozvoja obce Kvetoslavov.

 

V roku 2023 si obec dala vypracovať Plán rozvoja obce a Komunitný plán pre programové obdobie 2024-2030.

Obyvatelia mali možnosť vyjadriť sa k aktuálnym témam a navrhnúť oblasti, ktoré im v obci absentujú.

Obci sa vrátilo 298 vyplnených dotazníkov, čo pokladáme za relevantnú vzorku.

Kompletné znenie dokumentov nájdete ako prílohu v spodnej časti.

 

Návrhy konkrétnych projektov, ktoré popísali občania v dotazníkoch a v krátkosti ich aktuálny stav riešenia:

akt. 06/24

 

Vybudovanie cyklotrasy – máme právoplatné stavebné povolenie, čaká sa na vyhlásenú výzvu, z vlastných zdrojov vyčistené

Budovanie a rekonštrukcie chodníkov – v roku 2023 bol vybudovaný chodník pri škôlke, v  roku 2024 – v pláne oprava chodníka pri Blachotrapez. Ten je už schválený OZ ako zámer, ale rekonštrukcia prebehne až po doručení nového projektu, ktorý bolo nutné navovo vypracovať podľa požiadaviek ODI DS a SSC TT.

Dostavba  ZŠ  - právoplatné územné rozhodnutie,verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela je ukončené dňom 7.5.2024 - aktuálne sú pouky vyhodnocované a kontrolovaný je rozpočet, projekt podporený Komorou miestnej samosprávy ako priorita, zároveň schválený ako projektový zámer obce Radou partnerstva pre integrovaný územný rozvoj TTSK. Po ukončení vyhodnocovanie ponúk - predložíme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva - MIRRI

Rekonštrukcia obecných ciest – v 2024 – Lipová ulica (z vlastných zdrojov) - chystá sa VO na zhodoviteľa, Šľachtiteľská ulica -  na náklady developera, podpísaná dohoda, rekonštrukcia má prebehnúť do 30.6.2024 (predpokladané posunutie termínu, aby nekolidovali s výučbou v ZŠ)

Vybudovanie obecného vodovodu – v súčasnosti dostupný len v určitých lokalitách

Výstavba kultúrneho domu  - na zváženie ponuka od súkromného majiteľa

Revitalizácia ihrísk – prebieha priebežne, o.i. podaný projekt na dotáciu z MFSR na opravu do výšky 11tis €

Vybudovanie obchvatu obce  - nemožnosť uskutočniť z vlastných  finančných zdrojov

Vybudovanie futbalového ihriska – v súčasnosti obec nevlastní vhodnú parcelu

Regulácia výstavby rodinných domov – zakomponované v Zmenách a doplnkoch územného plánu

Rozšírenie kapacít MŠ – spracováva sa projektová dokumentácia na územné a stavebné rozhodnutie

Podpora kastrácie zvierat v obci – obec v tejto oblasti nemá rozpracované aktivity

Zvýšenie počtu zelene v obci – 2024 plánuje sa dosadenie stromov na existujúcich plochách, zakúpené zavlažovacie vaky

Organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí – 2024 - plánuje sa ako minulý rok

Vybudovanie športoviska v obci - v súčasnosti obec nevlastní vhodnú parcelu

Podpora zelených technológií – v nových projektoch Základnej školy a Materskej školy, v rámci projektu Modernizácie obecného úradu sa počíta so zelenými technológiami

Vybudovanie miestneho trhoviska – počíta sa s vybudovaním v blízkosti obecného úradu

Revitalizácia parku pri jazere – pre 2024 v pláne dosadenie chýbajúcich stromov, podaná žiadosť o dotáciu do výšky 50tis € z MPSVaR SR

Rekonštrukcia domu smútku – jar 2024 boli vynovené vnútorné priestory

Rozšírenie kamerového systému – v 2023 vybudovaný kamerový systém na Zbernom mieste, v 2024 plánované zapojenie sa do výzvy

Podpora podnikateľov na území obce – obec vychádza v ústrety oprávneným požiadavkám podnikateľov napr. zmenou územného plánu

Podpora sociálnych služieb pre seniorov a rozšírenie ich ponuky – v prípade získania vhodných priestorov obec má v pláne zriadiť denný stacionár

Dobudovanie zdravotného strediska – v súčasnosti nedostatok vyhovujúcich priestorov

Rekonštrukcia autobusových zastávok – v 2023 prebehla komplexná revitalizácia vybraných zastávok

 

Projekty, ktoré do Programu rozvoja obce navrhla obec:

zámer č.1 - Revitalizácia existujúcej kanalizačnej siete v obci - v minulom období vymenené tlakové čerpadlá, 07/2024 v pláne VO na zhotoviteľa komplexnej rekonštrukcie prečerpávacej stanice, zámer už schválený OZ

zámer č.2 - Zvýšenie kapacity ČOV - nie je v kompetencii obce

zámer č.3 - Vybudovanie verejného vodovodu - v súčasnosti dostupný len v určitých lokalitách

zámer č.4 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - v 2024 – Lipová ulica – z vlastných zdrojov, Šľachtiteľská ulica -  na náklady developera

zámer č.5 - Rekonštrukcia ZŠ - detaily popísané vyššie

zámer č.6 - Rekonštrukcia Obecného úradu - podaná žiadosť na financovanie

zámer č.7 - Výstavba 2 tried MŠ - projekt v procese spracovania

zámer č.8 - Vybudovanie komunitného centra - aktuálne obec nevlastní priestory vhodné na tento účel

zámer č.9 - Výstavba cyklotrasy - vydané právoplatné stavebné povolenie, čaká sa na vyhlásenú výzvu, z vlastných zdrojov vyčistené

zámer č.10 - Vybudovanie futbalového ihriska - obec aktuálne nevlastní vhodnú parcelu

zámer č. 11 - Výstavba cyklotrasy - vydané právoplatné stavebné povolenie, čaká sa na vyhlásenú výzvu, z vlastných zdrojov vyčistené

zámer č.12 - Rekonštrukcia zberného dvora - projekt odovzdaný a podaný 30.5.2024, aktuálne sa čaká na vyhodnotenie výzvy MŽP SR

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
komunitny-plan-kvetoslavov-2024-2030_final Veľkosť: 868.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2024
pro-obce-kvetoslavov-2024-2030_final Veľkosť: 1.18 MB Formát: pdf Dátum: 27.3.2024