Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu

Dátum: 29.06.2022
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 855
Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu

Údržba a kosenie pozemkov

Obec Kvetoslavov upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo majú v nájme pozemky v katastri obce Kvetoslavov, aby dodržiavali Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a zabezpečili pokosenie a údržbu pozemkov.

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností (na liste vlastníctva) ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Zákon ukladá podľa § 3 ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie sa podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona dopúšťa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do 330 eur. Ak si povinnosť nesplní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, dopustí sa správneho deliktu, za čo uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 eur do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Na ochranu poľnohospodárskej pôdy je príslušný Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor,  Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

Za uloženie  odpadu  na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno uložiť pokutu do 1 500 €.