Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

Dátum: 24.10.2022
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 607
ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K ŠPECIÁLNEMU SPÔSOBU HLASOVANIA

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Na tento účel obec Kvetoslavov zverejnilo na úradnej tabuli obce  a na svojom webovom sídle, telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:  031/5625036.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  1. a) meno a priezvisko,
  2. b) rodné číslo,
  3. c) adresa trvalého pobytu,
  4. d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustnéOprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

A SPECIÁLIS SZAVAZÁSI MÓDRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

A 2014. évi 180. sz. a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény alapján választópolgár az a személy, aki a 2022. október 29-i választások során szavazati joggal rendelkezik (továbbiakban „összevont választások”) és aki a választások napjáig COVID-19 megbetegedés miatt a közegészség védelme érdekében karanténban vagy elkülönítve van, választópolgár az összevont választásokkor a vele közös háztartásban élő személy is.

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvezetőjének benyújtja a speciális szavazási mód iránti kérelmét saját maga vagy egyéb más személy által, kizárólag telefonon az állandó lakhely szerinti község ügyfél fogadási ideje alatt, leghamarabb 2022. október 24-én (hétfőn).

A speciális szavazási mód iránti kérelem benyújtás végső határideje a választások előtti utolsó munkanap, azaz 2022. október 28. péntek 12.00 óra.

E célból Úszor község hirdetőtábláján és honlapján nyilvánosságra hozta a helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének elérhetőségét: 031/5625036.

A választópolgár az állandó lakhelye szerinti helyi választási bizottság jegyzőkönyvezetőjét telefonon értesíti, hogy kérelmezi a speciális szavazási módot és megadja a személyes adatait a következő terjedelemben:

  1. családi és utónév,
  2. személyi szám,
  3. állandó lakhely címe,
  4. ha az állandó lakhelytől eltérő címen szeretne szavazni, akkor azt a címet. A speciális szavazási mód végrehajtását olyan címen kérheti, amely a választópolgár állandó lakhelye szerinti választási körzetében található a helyi képviselő-testület megválasztása során,
  5. telefonszám.

Egy telefonos kérelemmel lehetőség van az egy közös háztartásban élő személyeknek a speciális választópolgárok névjegyzékébe való bejegyzésre. Ebben az esetben a választópolgár megadja a vele közös háztartásban élő azon személyek személyes adatait, akik szeretnének speciális módon szavazni.

A választások napján a választópolgár várja a speciális választási bizottság tagjainak érkezését reggel 7:00 és este 20:00 közt. A speciális bizottság kiküldött tagjai a megérkezés után értesítik a választópolgárt (pl. becsengetnek, illetve a megadott telefonszámon felhívják).

Abban az esetben, ha a választópolgár ismételt felszólítás után sem jelenik meg, hogy szavazzon, akkor úgy kell tekinteni, mintha elutasította volna a szavazást. A speciális bizottság kiküldött tagjai ezt a tényt rögzítik a speciális választópolgárok névjegyzékébe és az ilyen választópolgárhoz vissza már nem térnek.

Minden választópolgár személyesen szavaz, más személy általi képviseletre nincs mód. A választópolgár a speciális választási bizottság előtt személyigazolványával vagy külföldi esetében tartózkodási engedélyével igazolja magát. Ha a választópolgár nem igazolja magát, akkor nem szavazhat.