Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie obce k aktuálnemu dianiu okolo Základnej školy

Dátum: 17.03.2023
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 1447
Vyhlásenie obce k aktuálnemu dianiu okolo Základnej školy

Aktuálny stav našej ZŠ

VYHLÁSENIE

 

starostky a poslancov obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov k aktuálnej situácii v Základnej škole Kvetoslavov 266 (ďalej len „základná škola“) a k zavádzajúcim a „zaručeným“ informáciám, ktoré sa šíria obcou, resp. sociálnymi sieťami.

 

máji 2022 kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo o faktúrach po splatnosti za nájomné za priestory elokovaného pracoviska základnej školy za mesiace 11 a 12/2021.

 

Následná hĺbková kontrola hospodárenia základnej školy zistila dlhodobé nedodržiavanie rozpočtovej disciplíny a zásadným spôsobom prekračujúce personálne obsadenie a mzdové náklady.

Základná škola okrem neuhradeného nájomného a iných záväzkov neuhrádzala za obdobie niekoľkých mesiacov ani odvody za svojich zamestnancov navzdory opakovaným prísľubom riaditeľa školy o dodatočnom uhradení všetkých záväzkov. Posledný takýto prísľub prišiel 15.12.2022 na 11. zasadnutí OZ v roku 2022 s tým, že kalendárny rok bude uzatvorený bez podlžností a s uhradenými faktúrami. Okrem toho bol riaditeľ základnej školy opakovane vyzvaný k rokovaniam s cieľom riešiť situáciu, avšak z jeho strany boli poskytované informácie, ktoré sa následne ukázali ako neúplné či nepravdivé.

 

Neuhradené záväzky základnej školy ku dňu 31.12.2022:

 • dlh na nájomnom vo výške 49 511,74 Eur
 • neuhradené odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 11 341,89 Eur
 • neuhradené odvody do zdravotnej poisťovne Dôvera vo výške 2 284,- Eur
 • neuhradené odvody do zdravotnej poisťovne VšZP vo výške 10 215,21 Eur
 • výplaty december 2022 vo výške 44 378 Eur
 • iné záväzky vo výške 1 453,17 Eur.

 

Vzhľadom na závažnosť zistených skutočností bolo zabezpečené aj vykonanie odborného účtovného auditu odborne spôsobilou osobou, ktorý potvrdil neuhradené záväzky školy a aj nezaplatenie odvodov.

Internou kontrolou sa zistilo, že okrem iného, škola tri roky nevyberala tzv. ZRPŠ, počas existencie dlhu na zákonných platbách t.j. na odvodoch a poistnom, objednávala a sčasti aj financovala mimoškolské aktivity ako napr. prenájom atrakcií na Deň detí (skákací hrad, zmrzlina,..), Mikulášske baličky, počítačové kurzy, atď.

 

V zmysle platných právnych predpisov, najmä § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RIADITEĽ okrem iného:

 • zodpovedá za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
 • predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch vrátane správy o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia.

 

V Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky 2019/20, 2020/21 ani 2021/22 predkladané riaditeľom základnej školy Rade školy, ako aj obci ako zriaďovateľovi, nie je ani jediná zmienka o existencii akýchkoľvek dlhov či záväzkov základnej školy.

 

Starostka obce Kvetoslavov a poslanci obecného zastupiteľstva spoločne vyhlasujeme, že:

 • problematiku základnej školy považujeme za prioritnú
 • na dennej báze vykonávame úkony vedúce k finančnej stabilizácii (i keď bolestivé, žiaľ nutné)
 • pracujeme na projekte výstavby nových budov našej plne organizovanej základnej školy
 • aktívne riešime nedostatočné kapacity vyučovacích priestorov pre šk. rok 2023/24
 • budeme informovať včas a komplexne,
 • máme za to, že pilierom školy sú riaditeľ, pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci, asistenti, vychovávatelia, deti a v neposlednom rade aj rodičia,
 • obec ako zriaďovateľ je a zostane nápomocná vo všetkých veciach, ktoré sú pre školu rozhodujúce,
 • v prípadne akýchkoľvek nejasností, otázok, alebo i nápadov prosím kontaktujte starostku obce alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.03.2023 Uznesením č. 13/2023 schválilo príspevok škole vo výške 65 711,80 Eur, z toho:

 • dlh na nájomnom vo výške 49 511,74 Eur
 • neuhradené odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 11 341,89 Eur
 • neuhradené odvody do zdravotnej poisťovne VšZP vo výške 3 405 Eur ( uzavretý splátkový kalendár mesačne 1 135 Eur)
 • iné záväzky vo výške 1 453,17 Eur.

 

Na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2023 bol riaditeľ základnej školy požiadaný o bezodkladné prijatie personálnych opatrení za účelom optimalizácie personálnych a mzdových nákladov základnej školy  tak, aby tieto náklady zodpovedali výške normatívu poskytovaného štátom na túto zložku nákladov.

 

Považujeme za dôležité vyjadriť sa aj k otázke obsadenia pozície riaditeľa základnej školy. Nakoľko doterajšiemu poverenému riaditeľovi základnej školy uplynulo obdobie, na ktoré bol poverený jej riadením, vyhlásila obec Kvetoslavov ako  zriaďovateľ základnej školy výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy v zmysle a v súlade s platnými právnymi predpismi. Do výberového konania sa  neprihlásil ani jeden uchádzač (záujemca). Z uvedeného dôvodu bolo zo strany obce vypísané nové výberové konanie, pričom až do úspešného výberového konania bude situácia riešená poverením osoby riadením základnej školy. Ide o štandardný zákonný postup a akékoľvek dezinformácie ohľadne údajného vyhodenia alebo odvolania doterajšieho riaditeľa základnej školy rázne odmietame a sú nepravdivé.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.