Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na kosenie pozemkov

Dátum: 16.05.2023
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 1218
4 min. čítania
Výzva na kosenie pozemkov

Výzva na kosenie pozemkov v intraviláne obce - povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy

Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je každý vlastník alebo používateľ poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných poľnohospodárskych pozemkoch. Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce (intravilán), i mimo zastavaného územia obce (extravilán), ktoré sú v osobnom vlastníctve, pozemky, ktoré boli vydané do náhradného užívania, pozemky, ktoré majú v prenájme poľnohospodárske organizácie, príp. fyzické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve, ako aj pozemky, ktoré boli územným rozhodnutím a stavebným povolením určené na výstavbu, ale stavby sa ešte nezačali realizovať.

            Porušením povinností uvedených v zákone môže prísť následne i k sankčným postihom. Pritom priestupku podľa § 25 tohto zákona na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto:

            Fyzická osoba/nepodnikateľ:

  1. a) nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie
  2. b) spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Za uvedený priestupok môže byť uložená pokuta do 330 EUR.        

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:

Podľa § 26 ods. 1 sa dopustí správneho deliktu, ak:
a) nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobí jej poškodenie (§ 3 až 7),
b) spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (§ 3),

Podľa § 26 ods. 2 tohto zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 EUR do 33 200 EUR za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

 

            Na základe vyššie uvedeného u p o z o r ň u j e m e    a    v y z ý v a m e vlastníkov (užívateľov, nájomníkov) pozemkov nachádzajúcich sa v intraviláne obce Kvetoslavov, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona a odstránili nežiaduci stav na svojich pozemkoch, a to aj opakovane počas roka.