Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce Kvetoslavov do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

SÚBOR
Dátum: 04.06.2024
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 289
3 min. čítania

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce Kvetoslavov do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

1. Obec Kvetoslavov, na základe prijatého rozhodnutia starostky obce Kvetoslavov zo dňa 31.5.2024, v súlade s Čl. 5 bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Kvetoslavov a s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechania majetku obce Kvetoslavov do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

2. Predmet zámeru prenechania majetku obce Kvetoslavov do nájmu:

 

  • časť o výmere spolu 2 m2 z pozemku: parcela C-KN č. 436/4 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3236 m2, zapísaného na Liste vlastníctva č. 347, kat. územie Kvetoslavov.

(ďalej len „pozemok“)

 

  1. Nájomca: Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28.

 

  1. Všeobecná hodnota nájomného: 0,10 Eur v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevyšuje 7 500 eur).

 

  1. Navrhovaná výška nájomného 30,- Eur bez DPH/mesačne za pozemok (2m2).

 

  1. Doba trvania nájmu: 5 rokov.

 

  1. Zdôvodnenie osobitného zreteľa pri prenechaní pozemku do nájmu: Účelom nájmu je umiestnenie samoobslužného boxu s označením „balíkovo“ slúžiaceho na vydávanie zásielok. Ide o službu vo verejnom záujme pre obyvateľov, ako aj návštevníkov obce Kvetoslavov, ktorú bude možné využívať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a ktorá čiastočne nahrádza poštu. Nájom pozemku podporuje všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel.

 

  1. Žiadateľ o nájom prevádzkovaním samoobslužného automatu slúžiaceho na vydávanie zásielok bude poskytovať službu obyvateľom, čo je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého medzi základné úlohy obce patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jeho obyvateľov, pričom nájomca poskytuje služby, ktoré slúžia najmä obyvateľom obce

 

  1. Spôsob zverejnenia: web stránka obce Kvetoslavov www.kvetoslavov.sk, úradná tabuľa obce Kvetoslavov

.

 

 

V Kvetoslavov dňa 03.06.2024

 

 

 

Ing. Soňa Franková

starostka obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zámer prenájmu z dôvodu osobitného zreteľa_Slovak Parcel Service Veľkosť: 147.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2024