RSS Obec Kvetoslavov http://obeckvetoslavov.sk RSS kanál obce Obec Kvetoslavov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15285/n 15285 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvetoslavov http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15283/n 15283 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2020 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KVETOSLAVOV http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15282/n 15282 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ N Á V R H Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia č. 1 /2020 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15281/n 15281 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/ 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15295/n 15295 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ Oznámenie o dobrovoľnej dražbe http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15195/n 15195 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ Výzva od spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15166/n 15166 Dokument v  prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ Obecný a stavebný úrad v Kvetoslavove http://obeckvetoslavov.sk/sprava/14713/n 14713 Oznamujeme občanom, že obecný a stavebný úrad bude tento týždeň 16.11.-22.11.2020 počas stránkových hodín komunikovať s občanmi len telefonicky, elektronicky http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/bez_nazvu_603917_md_2aa272_sm.jpg Frézovanie cesty - Senecká http://obeckvetoslavov.sk/sprava/15131/n 15131 Frézovanie cesty - Senecká http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/cesta-dialnica-trava_d2da3e_sm.jpg Stavebný úrad v Kvetoslavove - otvorený http://obeckvetoslavov.sk/sprava/13781/n 13781 Oznamujeme občanom, že stavebný úrad je otvorený v stredu od 13:00 - 17:00 h a v piatok od 7:30 - 12:00 h http://obeckvetoslavov.sk/data/