Obec Kvetoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Prieskum trhu - výzva na predloženie cenových ponúk "Hlavná cesta - chodník"

Prieskum trhu - výzva na predloženie cenových ponúk
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Hlavná cesta - chodník II. etapa, časť v dĺžke 198 m“ , za účelom výberového konania. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

 

Dokumenty nájdete v prílohe

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Hlavná cesta - chodník II. etapa, časť v dĺžke 198 m“ , za účelom výberového konania

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 56 000 euro s DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby : Zoltán Sojka, tel.: 0911 242 852.  Vypracovaná štúdia tvorí prílohu tejto výzvy.

Ponuku je možné predložiť   poštou v uzatvorenej obálke s označením: „Hlavná cesta – chodník II. etapa, časť v dĺžke 198 m“ do podateľne verejného obstarávateľa alebo mailom na adresu: sojka@obeckvetoslavov.sk  v termíne do 2.9. 2019 do 12,00 hodiny.

Po vyhodnotení ponuky bude s vybraným záujemcom vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá mu bude následne doručená.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou.