Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberné miesto

Od 8.4.2024 budú rozšírené otváracie hodiny zberného miesta obce Kvetoslavov:

Pondelok:  od 12:30 h do 16:00 h - skúšobná prevádzka!

 

Prevádzkové dni od marca do konca novembra:

v stredu od 13:00 h do 17:00 h

v sobotu od 8:00 h do 12:00 h a od 12:30 h do 16:00 h

Prosíme rešpektovať OBEDNÚ PRESTÁVKU od 12:00 h do 12:30 h

Link na kalendár zberu odpadov: Marius Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO MIESTA OBCE KVETOSLAVOV

 

Zberné miesto (ďalej aj ako „ZM“) je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Kvetoslavov a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu (ďalej len KO) v Kvetoslavove, čo musí osobne preukázať:

 

→ identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Kvetoslavov,

→ elektronickou odpadovou kartou systému ELWIS obce Kvetoslavov s QR kódom

 

Prevádzkové dni od marca do konca novembra:

 

v stredu od 13:00 h do 17:00 h

v sobotu od 8:00 h do 12:00 h a od 12:30 h do 16:00 h

 

  • 1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 

Komunálny odpad pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území obce Kvetoslavov, ktorého pôvodcom sú osoby popísané vyššie.

 

Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

 

Zmesový komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá ostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

 

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám používaným v systéme zberu KO.

Patria sem najmä: nábytok, podlahoviny, dvere, a pod.

 

Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou-nepodnikateľom v rozsahu do jedného 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby, na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Ak si na takéto práce fyzická osoba-nepodnikateľ najme právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa a tento odpad už nie je DSO, ale stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť v zbernom dvore. Patria sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu, malty, lepidlá a iné drobné stavebné materiály.

 

Biologicky rozložiteľný odpad je definovaný zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v §2 odseku 6 (ďalej len BRO) ako odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Patria sem najmä: veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje, ktoré musia byť vždy v kompletnom stave.

 

Technická prestávka je časové obdobie, ktoré slúži na manipuláciu ťažkej zberovej techniky s kontajnermi za účelom ich vyprázdnenia, nakládky alebo vykládky.

 

Návštevník ZM je oprávnený na ZM uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu s ohľadom na jeho kapacitné možnosti:

Objemný odpad - max. 200kg osoba/rok

Drobný stavebný odpad - max. 200kg a v objeme nie viac ako 1m3 osoba/rok.

Biologicky rozložiteľný odpad - max. 3 vrecia osoba/týždeň.

Kovy – predovšetkým železný šrot bez obmedzenia množstva.

Papier a lepenka - bez obmedzenia množstva.

Sklo - bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.

Elektroodpad z domácností - bez obmedzenia

 

Poplatok za uloženie vybraných druhov odpadov sú určené vo VZN obce.

 

  • 2. PODMIENKY PREVZATIA ODPADU

 

Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do ZM je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území obce Kvetoslavov a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v obci Kvetoslavov:

→ identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Kvetoslavove,

→ elektronickou odpadovou kartou systému ELWIS obce Kvetoslavov s QR kódom

 

Z dôvodu možnosti zneužívania výhod určených návštevníkom ZM, obec Kvetoslavov neakceptuje prenesenie výhod využívania ZM na inú osobu. Inými slovami, ZM je určený len pre návštevníkov, ktorý dovezú ako pôvodcovia odpadu tento odpad osobne, nie cez sprostredkované osoby, alebo firmy.

ZM nie je určené pre odpad z podnikateľskej činnosti.

ZM nie je určené na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN obce Kvetoslavov.

 

Prevádzkovateľ ZM si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia prítomného zamestnanca ZM :

→ silne znečistený, rádioaktívny alebo obsahuje akékoľvek nebezpečné látky,

→ obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,

→ presahuje aktuálne kapacitné možnosti ZM,

→ je nedôveryhodný – nepatrí návštevníkovi ZM.

 

Odpad sa ukladá bezodplatne len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov ZM. Pri naplnení kapacity ZM má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov ZM uzatvoriť.

 

  • 3. POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKA ZM

 

Každý návštevník ZM je povinný:

 

→ ohlásiť sa na vrátnici ZM, kde sa oboznámi s Prevádzkovým poriadkom ZM a preukáže sa potrebnými dokumentmi,

→ riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnancov ZM,

→ pohybovať len po trase určenej zamestnancami ZM a v ich sprievode,

→ ukladať odpad do označených nádob alebo určeného priestoru s dôrazom na separáciu tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.), na vlastné náklady a nebezpečenstvo,

→ pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5km/hod,

→ zdržiavať sa v priestore ZM len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor ZM opustiť,

→ rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZM,

→ rešpektovať technické prestávky, ktoré slúžia na odvoz odpadov zo ZM.

 

Vjazd návštevníka do areálu ZM je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m3 z dôvodu dodržania bezpečnosti prevádzky na ZM ako aj z dôvodu obmedzenia množstva dovážaného odpadu. ZM je potenciálne nebezpečné miesto pre všetkých, najmä pre návštevníkov ZM. Z uvedeného dôvodu je návštevník ZM povinný dodržiavať všetky upozornenia zamestnancov ZM ako aj tento Prevádzkový poriadok. V prípade, ak návštevník ZM nedodrží ustanovenia Prevádzkového poriadku zberného miesta obce Kvetoslavov a bezpečnostné pokyny zamestnancov ZM, obec Kvetoslavov ako prevádzkovateľ ZM nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi ZM pri pohybe v tomto priestore. Návštevník ZM sa v areáli ZM môže pohybovať len v sprievode zamestnanca ZM. Návštevníkom ZM sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v ZM. Uložením odpadov do nádob alebo priestorov na to určených sa obec Kvetoslavov stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

 

  • 4. POVINNOSTI ZAMESTNANCA ZM

 

Zamestnanec ZM je povinný:

 

→ skontrolovať pred vpustením návštevníka do ZM platnosť a úplnosť predpísaných dokladov,

→ sprevádzať návštevníka ZM po ZM a poskytovať informácie návštevníkovi ZM za účelom správneho využívania ZM,

→ dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť počas uloženia v ZM,

→ dbať, aby na ZM nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase prítomných zamestnancov ZM,

→ vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi a nádobami,

→ dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZP. Zamestnancom ZM sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v ZM.

 

Uložením odpadov do nádob na to určených sa obec Kvetoslavov stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

 

  • 5. SŤAŽNOSTI A PODNETY

 

Návštevník ZM má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZM pri ukladaní odpadu.

Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

→ deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,

→ meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail....),

→ meno konkrétneho zamestnanca ZM, ktorý je predmetom sťažnosti.

 

Sťažnosť je potrebné zaslať na obecný úrad Kvetoslavov poštou, alebo e-mailom na obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk.

O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný do 30 pracovných dní.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
01_článok_Kvetoslavov Veľkosť: 147.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2022
03_článok_Kvetoslavov Veľkosť: 311.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2022