Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberné miesto

Zberné miesto bude od 01. decembra 2022 zatvorené!

Otvorené bude len v týchto dňoch: 

03.12.2022 od   8:00-16:00 (sobota)

23.12.2022 od   8:00-12:00 (piatok)

07.01.2023 od 8:00-12:00 (sobota)

14.01.2023 od   8:00-13:00 (sobota)

04.02.2023 od   8:00-13:00 (sobota)

25.02.2023 od   8:00-13:00 (sobota)

Link na kalendár zberu odpadov: Marius Pedersen

Prevádzkové dni od marca do konca novembra:

v stredu od 13:00 h do 17:00 h

v sobotu od 8:00 h do 16:00 h

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO MIESTA OBCE KVETOSLAVOV

zriadeného obcou Kvetoslavov

Zberné miesto (ďalej aj ako „ZM“) je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Kvetoslavov a ktoré sa zapojili do

systému množstvového zberu komunálneho odpadu (ďalej len KO) v Kvetoslavove, čo musí osobne preukázať:

- identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Kvetoslavov,

- dokladom preukazujúcim prihlásenie do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov (v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmerom od

správcovskej spoločnosti) a je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. Iný ako komunálny odpad, je možné uložiť

len za úhradu v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

 

Vymedzenie základných pojmov

Komunálny odpad pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území obce Kvetoslavov, ktorého pôvodcom sú osoby popísané vyššie.

Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

Zmesový komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá ostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám používaným v systéme zberu KO.

Patria sem najmä: nábytok, podlahoviny, dvere, a pod.

Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou-nepodnikateľom v rozsahu do jedného 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby, na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Ak si na takéto práce fyzická osoba-nepodnikateľ najme právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú

alebo fyzickú osobu-podnikateľa a tento odpad už nie je DSO, ale stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť v zbernom dvore. Patria sem najmä: dlažba,

obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a iné drobné stavebné materiál.

§ 55 ods. 2 písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005

Z.z. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad,(najmä tráva, kvety, lístie, konáre). Elektroodpad z domácností je

elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Patria sem najmä: veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a

elektronické nástroje, ktoré musia byť vždy v kompletnom stave. Technická prestávka je časové obdobie, ktoré slúži na manipuláciu ťažkej zberovej techniky

s kontajnermi za účelom ich vyprázdnenia, nakládky alebo vykládky.

Návštevník ZM je oprávnený na ZM uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu s ohľadom na jeho kapacitné možnosti:

Objemný odpad - max. 200kg osoba/rok.

Drobný stavebný odpad - max. 200kg a v objeme nie viac ako 1m3 osoba/rok.

Biologicky rozložiteľný odpad - max. 3 vrecia osoba/týždeň.

Kovy – predovšetkým železný šrot bez obmedzenia množstva.

Papier a lepenka - bez obmedzenia množstva.

Sklo - bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy

uložiť do objemného odpadu.

Elektroodpad z domácností - bez obmedzenia

Pneumatiky – za úhradu podľa aktuálneho cenníka /info pri evidencii odpadu/.

Prevádzkovateľ ZM si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia prítomného zamestnanca ZM :

- silne znečistený, rádioaktívny alebo obsahuje akékoľvek nebezpečné látky,

- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,

- presahuje aktuálne kapacitné možnosti ZM,

- je nedôveryhodný – nepatrí návštevníkovi ZM.

Odpad sa ukladá bezodplatne len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov ZM. Pri naplnení kapacity

ZM má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov ZM uzatvoriť.

 

Podmienky prevzatia odpadu

Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do ZM je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území obce Kvetoslavov a zapojenie sa

do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v obci Kvetoslavov:

- identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Kvetoslavove,

- dokladom preukazujúcim prihlásenie do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov (v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmerom od

správcovskej spoločnosti).

Z dôvodu možností zneužívania výhod určených návštevníkom ZM, obec Kvetoslavov neakceptuje prenesenie výhod využívania ZM na inú osobu. Inými

slovami, ZM je určený len pre návštevníkov, ktorý dovezú, ako pôvodcovia odpadu, tento odpad osobne, nie cez sprostredkované osoby, firmy. ZM nie je

určené pre odpad z podnikateľskej činnosti. ZM nie je určené na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú

stanovené VZN obce Kvetoslavov.

 

Povinnosti návštevníka ZM

Každý návštevník ZM je povinný:

- ohlásiť sa na vrátnici ZM, kde sa oboznámi s Prevádzkovým poriadkom ZM, a preukáže sa potrebnými dokumentmi,

- riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnancov ZM,

- pohybovať len po trase určenej zamestnancami ZM a v ich sprievode,

- ukladať odpad do označených nádob alebo určeného priestoru s dôrazom na separáciu tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.),

na vlastné náklady a nebezpečenstvo,

- pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5km/hod,

- zdržiavať sa v priestore ZM len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor ZM opustiť,

- rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZM,

- rešpektovať technické prestávky, ktoré slúžia na odvoz odpadov zo ZM,

Vjazd návštevníka do areálu ZM je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m3 z

dôvodu dodržania bezpečnosti prevádzky na ZM ako aj z dôvodu obmedzenia množstva dovážaného odpadu. ZM je potenciálne nebezpečné miesto pre

všetkých, najmä pre návštevníkov ZM. Z uvedeného dôvodu je návštevník ZM povinný dodržiavať všetky upozornenia zamestnancov ZM ako aj tento

Prevádzkový predpis. V prípade, ak návštevník ZM nedodrží upozornenia Prevádzkový poriadok zberného dvora obce Kvetoslavov a bezpečnostné pokyny

zamestnancov ZM, obec Kvetoslavov ako prevádzkovateľ ZM nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi ZM pri pohybe v tomto

priestore. Návštevník ZM sa v areáli ZM môže pohybovať len v sprievode zamestnanca ZM. Návštevníkom ZM sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať

akékoľvek odpady uložené v ZM. Uložením odpadov do nádob alebo priestorov na to určených sa obec Kvetoslavov stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej

legislatívy.

 

Povinnosti zamestnanca ZM

Zamestnanec ZM je povinný:

- skontrolovať pred vpustením návštevníka do ZM, kontrola predpísaných dokladov,

- sprevádzať návštevníka ZM po ZM a poskytovať informácie návštevníkovi ZM za účelom správneho využívania ZM,

- dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť počas uloženia v ZM,

- dbať, aby na ZM nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase prítomných zamestnancov ZM,

- vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi a nádobami,

- dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZP. Zamestnancom ZM sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v ZM.

Uložením odpadov do nádob na to určených sa obec Kvetoslavov stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

 

Sťažnosti, podnety

Návštevník ZM má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZM pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

- deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,

- meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail....),

- meno konkrétneho zamestnanca ZM, ktorý je predmetom sťažnosti.

Sťažnosť je potrebné zaslať na obecný úrad Kvetoslavov poštou, alebo e-mailom na obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk.

O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný do 30 pracovných dní.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
01_článok_Kvetoslavov Veľkosť: 147.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2022
03_článok_Kvetoslavov Veľkosť: 311.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2022