Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Elektronická komunikácia s obcou Kvetoslavov

Týmto dávam súhlas, aby:

  1. a) mi správca dane (obec Kvetoslavov) zaslal na mnou dole určenú emailovú adresu, oznámenie o výške dane, ktorá môže byť určená aj v splátkach a o lehote na úhradu v súlade s § 98b ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), keďže nemám aktivovanú elektronickú schránku ( 29 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  2. b) mi správca dane (obec Kvetoslavov) zaslal na mnou dole určenú emailovú adresu oznámenie o výške miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá môže byť určená aj v splátkach a o lehote na úhradu v súlade s § 98b ods. 4 zákona, keďže nemám aktivovanú elektronickú schránku ( 29 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov)

 

Na základe súhlasu môže správca dane zaslať oznámenie (pozn. nie rozhodnutie) o výške dane alebo poplatku a o lehote na úhradu.

 

Pri nezaplatení dane alebo splátky dane v lehote určenej v oznámení, obec vyrubí daň rozhodnutím a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu, pričom nezaplatenie dane z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu. Daň uhradená v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubenú dňom jej zaplatenia; ustanovenia § 34a ods. 2, § 41d ods. 3, § 64a ods. 2, § 73 ods. 1 a § 99e sa neuplatnia. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky.

 

Pri nezaplatení poplatku v lehote určenej v oznámení, obec vyrubí poplatok rozhodnutím podľa § 81 zákona a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu, pričom nezaplatenie poplatku z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu. Poplatok uhradený v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubený dňom jeho zaplatenia; ustanovenie § 81 sa neuplatní. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky.

 

Oznámenie správca dane zasiela pri dodržaní zásad ochrany osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov. Správca dane zabezpečí, aby prístup k oznámeniu bol zabezpečený heslom.

Emailová adresa, na ktorú budú vydané rozhodnutia obce doručované
Kvôli evidencii uveďte prvé priezvisko
ulica, číslo domu, obec/mesto