Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zhodnotenie roka 2023

VIDEO
Dátum: 30.12.2023
Počet videní: 851
16 min. čítania

Prehľadný odpočet práce obce Kvetoslavov za rok 2023

 

 1. Najväčšou investičnou akciou roka bolo vybudovanie chodníka popri Materskej škole. Vybudovali sme chodník s parkovacími miestami pre rodičov pre pohodlné a bezpečné vykladanie detí. Chodník je dostatočne široký, spĺňajúci aj posledné legislatívne požiadavky. Výstavbou bolo vytvorených 12 parkovacích miest. Vybudovaním chodníka od Čerešňovej ulice po Seneckú ulicu  sme konečne prepojili obe časti obce ÚszorFakov.

Cesty:

 1. Bola upravená krajnica pri vozovke na Čerešňovej ulici, kde bola vybraná podkladová zemina a navozený makadam, čím došlo k rozšíreniu cesty a k vytvoreniu ďalších parkovacích miest.
 2. V lete boli opravené miestne komunikácie, Ružová ulica a jej výjazd na R7, Kostolná ulica, Topoľová ulica. Vysprávky boli urobené na Šamorínskej, Agátovej, či Konrádovej ulici. Práce boli čiastočne hradené z verejných financií, asfaltová drť bola získaná bezodplatne. Uvedomujeme si, že je to len dočasné riešenie, máme naplánovanú postupnú opravu komunikácií nielen zásypom.
 3. K zvýšeniu bezpečnosti boli osadené zrkadlá na Kvetnej, Višňovej,  Konrádovej a Hlavnej ulici.

Obecný úrad

 1. Po neuveriteľných 37 rokoch sme konečne administratívne dotiahli schválenie priestorov obecného úradu Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 2. Založená bola chránená dielňa, pracoviská pre niektorých zamestnancov obecného úradu, t.z., že štvrťročne sa refundujú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 322,60 Eur na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska. Ročne vrátené z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je 21 290,40 Eur.
 3. Obec získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine vo výške 140 400,00 Eur.
 4. Ministerstvo financií SR pridelilo finančnú dotáciu na zmiernenie inflácie celkovo vo výške 35 126,21 Eur.
 5. Na energie bolo obci vrátené na základe žiadosti 4 143,20 Eur.
 6. Z centrálneho krízového fondu TTSK sme získali 3 000,00 Eur na vybudovanie vsakovacích jám v areáli materskej školy, aby nedochádzalo k podmáčaniu základov. Realizácia stavebných prác prebehla v októbri.
 7. Na záchranárske práce, ktoré vynaložila obec pri vyhlásení mimoriadnej záplavovej situácie v júni boli refundované náklady v sueme 798,00 Eur.
 8. Kúpou motorového vozidla Dacia Sandero v hodnote 13 530,00 Eur sa znížili náklady v minulosti vyplácaných cestovných príkazov za používanie vlastného vozidla.
 9. V novembri bola obec pripojená na systém Datacentrum obcí a miest (Datacentra elektronizácie územnej samosprávy).
 10. Obec z projektu získala výpočtovú techniku pre všetkých zamestnancov ( notebooky, tlačiarne, skenery ako aj Licencie – Microsoft Office, ESET), absolvované boli školenia hradené z tohto projektu. Týmto krokom sa zaručene zlepší komunikácia s občanmi ako aj s inými orgánmi verejnej správy a obec ušetrí finančné prostriedky na nákup výpočtové zariadenia a licencie.
 11. Boli schválené dva dôležité dokumenty a to Program rozvoja obce na roky 2024-2030Komunitný plán obce na roky 2024 -2030. V týchto dokumentoch sú zhrnuté potreby obce a hlavne jej občanov.
 12. Podarilo sa nám získať doménu kvetoslavov.sk pre lepšie zapamätanie si názvu obecnej web stránky, ktorú sme doplnili o kopec užitočných informácií.
 13. Zriadili sme e-mailovú adresu podnety@obeckvetoslavov.sk, cez ktorú občania môžu komunikovať svoje podnety, nápady a postrehy.
 14. Opravili sme vnútorné priestory obecného úradu – vymenili sme podlahy a dvere kancelárií.
 15. Upravili sme priestory pre samostatné archívy pre stavebný úrad ako aj pre obecný úrad.
 16. Upravili sme priestory bývalej pošty, z ktorých vzniklo miesto použiteľné do budúcnosti ako kancelária, prípadne pre tvorivé dielne, či štúdium.
 17. Zriadili sme možnosť bezhotovostnej platby terminálom na obecnom úrade. Na pravidelnej báze komunikujeme s developerom, aby pristúpil k osadeniu sľúbeného bankomatu.
 18. Vyčistili sme sklad Civilnej obrany a odviezli materiál ( plynové masky a filtre) do centrálneho skladu v Slovenskej Ľupči.
 19. Pre zabezpečenie civilnej obrany bola nainštalovaná vonkajšia siréna pre hlásenie rôznych druhov poplachov. Pevne veríme, že to zostane len v štádiu pravidelných skúšok.
 20. Obec dostala dva cyklostojany, z ktorých jeden bol osadený pri budove obecného úradu a inštalácia druhého v areáli Materskej školy prebehne v dohľadnej dobe.
 21. Studňa, ktorá zásobuje základnú školu, materskú školu a obecný úrad bola v havarijnom stave a bola nutná jej revitalizácia. Studňu sme vyvložkovali, vyčistili, vymenili sme čerpadlo a pristúpili k výmene celej elektroinštalácie. Studňa po kompletnej rekonštrukcii je nadimenzovaná na plánované navýšenie kapacít Základnej školy aj Materskej školy.
 22. Studňa zásobujúca Brezovú ulicu, bola vybudovaná ako dočasný zdroj vody. Aj tu sa zub času podpísal na jej stave a bola nutná revitalizácia, pri ktorej sa vymenila rúra ako aj vymenilo čerpadlo, ktoré je už nadimenzované na vyššiu kapacitu.
 23. Opravili sme studňovú elektroinštaláciu na cintoríne. Zároveň sme po rokoch odviezli odpad a navozenú výkopovú zeminu, ktoré sa tam roky nahromadili a podklad sme zarovnali. Do budúcnosti sme vyjednali dohodu s pohrebnou službou, aby zeminu odvážali na Zberné miesto.
 24. Dokúpili a osadili sme nové odpadkové koše popri chodníkoch.
 25. Problém večných výpadkov verejného osvetlenia v časti Úszor bol z veľkej časti odstránený. Sporadické výpadky sú už len pri kritických poveternostných podmienkach, avšak aj toto je sledované a bude odstránené.
 26. V júni došlo na zbernom mieste ku krádeži priemyselnej váhy, radlice na sneh a rozmetadla posypovej soli. Pre zamedzenie a opakovanie podobných prípadov sme zabezpečili Zberné miesto monitorovacím kamerovým systémom.

Cyklotrasa:

 1. Administráciu stavebného povolenia sme odovzdali spoločnosti, ktorá zabezpečí sprocesovanie až do jeho právoplatného vydania. Aktuálne nie je vyhlásená výzva do ktorej by sa obec mohla zapojiť. Z tohto dôvodu sme pristúpili k dočasnej úprave cyklotrasy vyčistením, urovnaním a uvalcovaním jej povrchu. Došlo k spojeniu Ružovej ulici v časti Rozárium po kataster mesta Šamorín v časti Pomlé. Teraz nám všetkým slúži ako miesto na prechádzky, beh a pre odvážlivcov aj na bicyklovanie. V novom roku plánujeme vyčistiť aj zvyšnú časť po Zelenú ulicu.
 2. Svojpomocne sme vymenili 13 ks zábradlia popri chodníku na Seneckej ulici.
 3. Vymaľovali sme oplotenie pri Kaplnke Panny Márie Nanebovzatej, ako aj pri detskom ihrisku v časti Úszor. Toto zabezpečili študenti, ktorých sme brigádnicky zamestnávali cez letné prázdniny.
 4. Vymaľovali sme zástavky autobusu, ako aj železničnú zastávku Kvetoslavov. V tomto budeme kontinuálne pokračovať, nakoľko tých zastávok máme viacero.
 5. Na podnety mnohých obyvateľov obce sme dali presunúť Packeta box z Kostolnej ulice, na miesto oproti  zastávke vlaku Kvetoslavov zastávka. Box bol kapacitne rozšírený a je k nemu priama pešia dostupnosť aj možnosť parkovania.
 6. Obec aktívne spolupracovala s investorom Obchodnej galérie Kvetoslavov aj v roku 2023, ktorý rozšíril obchodné priestory, čím pribudli pre občanov nové obchody a služby.

 

Kanalizácia:

 1. Pre plynulé odvádzanie odpadových vôd bol nastavený proces pravidelných veľkých čistení, tzn. každý štvrťrok a podľa potreby plánujeme malé čistenia. Nakúpili sme a osadili čerpadlá, v niektorých prečerpávacích staniciach boli vymenené plaváky, vymenené bola elektroinštalácia, či dokúpené riadiace jednotky pre rýchlejšiu diagnostiku poruchy. V tomto trende treba naďalej pokračovať a vytvárať rezervu na renováciu kanalizačnej siete. Po uskutočnení opráv sa zvýšila efektivita ako aj spoľahlivosť systému, znížil sa počet výjazdov na čistenie a znížila sa úspora energií od 30 % – 70 % na jednotlivých prečerpávacích staniciach.

Týmto upozorňujeme obyvateľov, že verejná kanalizácia NIE JE odpadkovým košom, je našim spoločným majetkom o ktorý sa treba starať. Nezvyšujme zbytočne náklady na odstraňovanie havárií, je lepšie investovať do revitalizácie ako do opakujúcich sa opráv.

 1. Vymenili sme koncový prietokomer, ktorý meria množstvo odpadovej vody, ktorá je odvádzaná do čističky odpadových vôd Hubice, aby sme platili iba za reálny prietok odpadovej vody.
 2. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schválili zmluvu so spoločnosťou Atops Development 3, s.r.o. so záväzkom zaplatiť 150 000 Eur na zvýšené náklady v súvislosti s výkonom činnosti prevádzkovania kanalizácie podľa zmluvy, ktoré môžu prevýšiť súvisiaci príjem zo stočného a tiež povinnosť plnenia v zmysle Stanov Združenia obcí Horného žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Základná škola:

 1. Obec v roku 2023 doplatila dlhy v celkovej výške 65 711,80 Eur. Zaplatili sme odvody do zdravotných poisťovní, ako aj sociálnej poisťovne. Doplatili sme záväzky dodávateľov.

V dohodovacom konaní dostala škola finančné prostriedky celkom vo výške 105 595,- Eur a to na osobné náklady 20 000 Eur, režijné náklady 60 000 Eur25 595 Eur na zvýšené nájomné z dôvodu nárastu cien energií.

 1. V tomto roku bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi obcou a  Mks Ing. Milan Kašša o výške nájmu za elokované pracovisko za 1 Euro na dobu od 1.9.2023 do 31.8.2024.
 2. Dňom 1.12.2023 bol riaditeľom Základnej školy vymenovaný Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus.

Materská škola:

 1. Od nového školského roka sme zaviedli systém Edupage aj v materskej škole. Veríme, že sa stal pomôckou nielen pre zamestnancov, ale aj zdrojom informácií pre rodičov.
 2. Do areálu pribudla nová preliezka a do interiéru boli dokúpené dve ďalšie interaktívne tabule.
 3. Škola získala financie na zdokonaľovanie čitateľských zručností, finančný príspevok na nákup kníh.
 4. Dňom 1.6.2023 bola na miesto riaditeľky Materskej školy vymenovaná Katarína Ürge.

Akcie :

 1. Stavanie mája (máj)
 2. Deň rodiny (jún)
 3. Kvetoslavovský jarmok, ktorý je voľným pokračovaním tradičných hodov (september)
 4. Úcta k starším (október)
 5. Mikuláš (december)
 6. Vianočné trhy (december)
 7. Vianočný koncert (december)

 

ROK 2024

 1. Projekt zvyšovanie kapacít základných škôl

Projektová dokumentácia odovzdaná pre územné rozhodnutie.

Pre zapojenie sa do výzvy na zvýšenie kapacít základných škôl z  Plánu obnovy a odolnosti SR pristupujeme k vysúťaženiu zhotoviteľa diela. Verejné obstarávanie vyhlásime v najbližších týždňoch.

 1. Projekt zvyšovanie kapacít materských škôl

Obec dala vypracovať štúdiu pre zvýšenie kapacít materskej školy o jeden pavilón s dvoma triedami. Toto bude podkladom pre použitie do projektu so zapojením sa do prebiehajúcej výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl z Plánu obnovy a odolnosti SR.

 1. Projekt modernizácie obecného úradu

V súčasnosti v štádiu prepracovania a prípravy do zapojenia sa do výzvy na obnovu a zníženie energetickej náročnosti verejných budov cez Slovensko 2021 -2027. 

 1. Možnosť odkúpenia budovy Hygienického filtra, kde v súčasnej dobe sídli časť elokovaného pracoviska Základnej školy. Celková suma za účtovnú hodnotu aj s pozemkami je vo výške 681 369,- Eur. Obec dala vypracovať aj znalecký posudok na túto budovu aj s pozemkami, ktorý ohodnotil nehnuteľnosť na 730 000,- Eur.

V súčasnosti sme v štádiu rokovaní s vlastníkom budovy.

 1. Projekt opravy miestnej komunikácie Lipová ulica

Túto miestu  komunikáciu by  sme chceli zapojiť cez program Slovensko 2021 -2027 s podporou Rady partnerstva zriadenej pri VÚC TTSK, (projekt je zapojený do projektového zámeru integrovanej územnej investície).

 1. Projekt opravy miestnej komunikácie – Šľachtiteľská ulica

Obec aktuálne zazmluvnila Atops Development 3, s.ro.,  aby miestna komunikácia bola zrekonštruovaná v prvej polovici budúceho roka.

 1. Osadením basketbalových košov na asfaltovej ploche pri základnej škole na Školskej ulici vznikne nový priestor na voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie.

 

V štádiu prípravy projektovej dokumentácie:

 1. Projekt rozšírenia a rekonštrukcie Ružovej ulice od rampy po spomaľovač (zúžený jazdný pruh).
 2. Projekt I. etapy Čerešňovej ulice, od Hlavnej ulice po Školskú ulicu, kde by malo dôjsť k  rozšíreniu vozovky, oprave manipulačnej plochy a vytvoreniu chodníka.

Video