Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

SÚBOR
Dátum: 14.01.2024
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 1591
5 min. čítania
Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. januára 2024. Podať daňové priznanie je potrebné v prípade nadobudnutia nových nehnuteľnosti, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti teda podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku (napr. kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť).

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Taktiež vyzývame majiteľov psov, v záujme aktualizácie evidencie psov v obci, aby vykonali ich prihlásenie, resp. nahlásenie zmeny voči predchádzajúcemu obdobiu.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia OBCE KVETOSLAVOV číslo 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvetoslavov

  https://www.obeckvetoslavov.sk/zverejnovanie-detail/365267/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-kvetoslavov-cislo-2-2023 

správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:

§6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1. V súlade s § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach s ohľadom na miestne podmienky v obci správca oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky a

b) pozemky verejne prístupných parkov.

 

2. Daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50 %, ak ide o stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zákona vo vlastníctve

a) fyzických osôb v hmotnej núdzi,

b) fyzických osôb starších ako 65 rokov

c) držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

d) držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj

e) prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

3. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane podľa tohto § 6 bod 2 v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr v lehote do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Ak ide o zníženie dane podľa tohto § 6 bodu 2 písm. b), nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej vekovej hranice a zníženie dane mu bude priznané automaticky pri vyrubení dane. V prípade manželov žijúcich v spoločnej domácnosti pre prípad, že manžel/manželka, ktorý nie je daňovníkom pre účely tohto VZN a tento dovŕši vek 65 rokov s nárokom na zľavu podľa bodu 2 písm. a) skôr ako manžel/manželka daňovník, tento manžel/manželka je povinný oznámiť vznik nároku na zníženie dane správcovi dane v lehote do vyrubenia dane prípadne v odvolaní proti rozhodnutiu o vyrubení dane.

Na uplatnenie zníženia dane vyplňte nasledovné tlačivá v prílohe:

Údaje o daňovníkovi  a príloha na zníženie dane.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
potvrdenie_o_podani_priznania_k_dani Veľkosť: 63.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
poucenie Veľkosť: 394.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
priznanie_komplet_tlacivo Veľkosť: 505.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestny-daniam-platne-od-01-09-2023 Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
priloha na znizenie dane Veľkosť: 164.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
údaje o daňovníkovi
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 170 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024
Žiadosť daňovníka o zníženie dane za psa
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť daňovníka o zníženie dane za psa (DOCX)
Veľkosť: 49.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2024